Regulamin Bazaru Miejskiego

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady współpracy w ramach najmu stoiska - regału w Bazarze Miejskim, sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepów stacjonarnych Bazaru Miejskiego oraz sprzedaży internetowej towarów, za pośrednictwem strony internetowej: www.bazarmiejski.com.

Definicje:

BM: Bazar Miejski, działalność prowadzona przez Bazariusz Spółka Cywilna, ul. Strubiczów 4/7 02-136 Warszawa, wpisanym do Centralnej posiadającym numer NIP: 5223179903 numer REGON: 385 515 556.
Najemca / Klient: Osoba fizyczna, wynajmująca stoisko w sklepie BM, do sprzedaży swoich Towarów.
Użytkownik: Osoba korzystająca z platformy internetowej BM w celu sprzedaży lub zakupu Towaru, zamieszczonego na Stronie Internetowej.
Stoisko / Regał: Wynajęta przestrzeń w Sklepie BM, na której Najemca wystawia swoje rzeczy do sprzedaży przez BM.
Sklep BM: Jeden ze stacjonarnych sklepów Bazar Miejski znajdujących się przy ul. Marszałkowskiej 19, ul. Słowackiego 12 oraz Zgrupowania AK „Kampinos” 15 w Warszawie, a także ul. Brodatego 11 we Wrocławiu, w których BM udostępnia Najemcy stoiska pod wynajem.
Sklep online: sklep internetowy BM, znajdujący się pod adresem: www.bazarmiejski.com
Strona Internetowa: Strona internetowa www.bazarmiejski.com, na której Najemca dokonuje rejestracji swojego konta oraz za pośrednictwem, której Najemca dokonuje wpłaty za wynajem stoiska.
Towar/Towary/Produkty: Są to przedmioty wystawione do sprzedaży przez Najemcę, za pośrednictwem BM.
Kupujący: Osoba kupująca Towary, za pośrednictwem Sklepu BM i Sklepu online BM.
Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Towaru w BM.
Rejestracja: Rejestracja konta klienta BM która dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.bazarmiejski.com.
Formularz: Formularz do uzupełnienia przez Klienta zawierający listę Towarów, które Najemca chce sprzedać
poprzez Bazar Miejski. Wszystkie Towary przeznaczone na sprzedaż za pośrednictwem Bazaru Miejskiego muszą znaleźć się w niniejszym formularzu. Lista towarów wprowadzona w Formularzu musi zgadzać się ze stanem faktycznym Towarów umieszczonych przez Klienta na Stoisku.
Rezerwacja: Rezerwacja Stoiska w Sklepie BM dokonywana jest przez przydzielenie odpowiedniego Stoiska i określenie terminu najmu, poprzez stronę internetową www.bazarmiejski.com.
Regulamin: niniejszy regulamin BM.
Godziny pracy Sklepu BM: godziny otwarcia Sklepu BM dostępne na stronie internetowej www.bazarmiejski.com.
Cennik: Cennik BM, udostępniony na Stronie internetowej BM.

I. Najem Stoiska

 1. Aby wynająć Stoisko w Sklepie BM, należy dokonać Rejestracji, a następnie Rezerwacji na stronie internetowej www.bazarmiejski.com.
 2. Okres najmu Stoiska naliczany jest w dniach. Każdy dzień najmu rozpoczyna się od godziny otwarcia Sklepu BM do jego zamknięcia. Godziny otwarcia Sklepu BM podane są na stronie internetowej BM.
 3. Opłata za najem Stoiska naliczana jest w okresach tygodniowych, a minimalny okres najmu to jeden tydzień. Długość najmu Najemca określa podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Rezerwacji na Stronie Internetowej. Okres najmu nalicza się w ramach godzin pracy Sklepu BM, godziny otwarcia Sklepu BM udostępnione są znajdują się na Stronie Internetowej BM.
 4. Opłata za Stoisko pobierana jest z góry, za cały okres najmu, poprzez dokonanie rezerwacji oraz uiszczenie opłaty przez Najemcę, na Stronie Internetowej. W przypadku rozpoczęcia okresu najmu, opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Najemca, dokonując rezerwacji i opłaty na Stronie Internetowej akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 6. Najemca, dokonując rezerwacji Stoiska, określa odpowiedni termin oraz rozmiar Stoiska. Stoisko przydzielane jest automatycznie przez system, który bierze pod uwagę wszystkie wolne Stoiska, w wybranym przez Najemcę rozmiarze i terminie. Nie ma możliwości samodzielnego wyboru stoiska przez Najemcę.
 7. Okres najmu nalicza się zgodnie z opłaconą rezerwacją Stoiska.
 8. Najemca, w okresie najmu, wystawia na sprzedaż swoje Towary na wynajmowanym Stoisku, na zasadach określonych w Niniejszym Regulaminie.
 9. Najemca wyraża zgodę na naliczenie przez BM prowizji, zgodnie z niniejszym Regulaminem, za pośredniczenie w sprzedaży Towarów.
 10. Obowiązkiem Najemcy jest określenie listy Towarów, które zamierza sprzedać na wynajętym Stoisku, w Sklepie BM, poprzez wypełnienie Formularza, na Stronie Internetowej oraz odręczne podpisanie przez Najemcę listy przyniesionych Towarów, przygotowanej przez pracownika BM, na podstawie poprawnie wypełnionego przez Najemcę Formularza.
 11. Towary, które znajdują się na Stoisku, a nie zostały wprowadzone poprzez Formularz, na Stronie Internetowej, będą usuwane ze Stoiska. 
 12. Niektóre z Towarów wystawianych przez Klientów mogą zostać wystawione w sprzedaży internetowej na Stronie internetowej sklepu BM. Selekcji Towarów do Sklepu online dokonuje BM.
 13. Metki cenowe, Towarów przyjętych przez BM, przygotowuje pracownik BM, na podstawie poprawnie wypełnionego przez Najemcę Formularza.
 14. Za ometkowanie i zabezpieczenie klipsami antykradzieżowymi sprzedawanego Towaru odpowiada Najemca. Najemca obowiązany jest używać wyłącznie metek cenowych dostarczonych przez pracownika Sklepu BM, które służą poprawnej identyfikacji sprzedającego i rozliczenia z Najemcą.
 15. Najemca zobowiązany jest opróżnić wynajmowany Regał w dniu zakończenia najmu, najpóźniej dwie godziny przed zamknięciem Sklepu BM, w ostatnim dniu najmu.
 16. W przypadku przedłużenia najmu przez Najemcę, poprzez wypełnienie nowego formularza na Stronie Internetowej oraz uiszczenie stosownej opłaty, Najemca zobowiązany jest przenieść Towary na wskazane przez BM Stoisko, najpóźniej dwie godziny przed zamknięciem Sklepu BM w ostatnim dniu poprzedniego okresu najmu.
 17. Wszelkie odbiory Towarów przez Najemcę, realizowane są najpóźniej dwie godziny przed zamknięciem Sklepu BM. W sytuacji gdy Najemca chce zrealizować odbiór Towaru, na mniej niż dwie godziny przed zamknięciem lokalu (tj. godzina 20), pracownik Sklepu BM ma prawo odmówić wydania Towaru. 
 18. Najemca zobowiązany jest do opróżnienia lub przeniesienia Towarów ze Stoiska.
 19. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w pkt. 17, BM zastrzega sobie prawo do opróżnienia Towarów ze Stoiska i przechowywania ich za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem BM, tj.: 10 zł za każdy dzień przechowania, dla regału S, 20 zł dla rozmiaru M i 30 zł dla rozmiaru L.
 20. W trakcie trwania okresu najmu możliwe jest donoszenie lub zabieranie Towarów z wynajmowanego przez Najemcę Stoiska, poprzez wypełnienie formularza na Stronie Internetowej oraz umieszczenie lub zabranie Towarów, w obecności pracownika BM, a także podpisanie przez Najemcę i pracownika BM listy przyniesionych lub zabranych Towarów, przygotowanej przez pracownika BM.
 21. W tym samym czasie, na wieszakach, umieszczonych na wynajmowanym Regale, zgodnie z wyborem rozmiaru Regału, dokonanym przez Najemcę przy Rejestracji, może znajdować się*:
  - dla Regału rozmiar S. do 30 sztuk odzieży
  - dla Regału rozmiar M. do 60 sztuk odzieży
  - dla Regału rozmiar L. do 90 sztuk odzieży
  *BM zastrzega sobie możliwość zmniejszenia limitu wieszaków, w sytuacji, gdy łączna waga ubrań może powodować uszkodzenie konstrukcji Regału. W przypadku przekroczenia ilości ubrań na Regale Bazar zastrzega sobie możliwość spakowania nadmiaru Towarów i magazynowania ich wg cennika BM.
 22. Półki Regału mogą służyć do sprzedaży książek, płyt cd, butów i akcesoriów. Z wyjątkiem płyt cd i książek zabrania się układania Towarów na innych Towarach. Żaden z Towarów nie może wykraczać poza powierzchnię półki Regału.
 23. Zabrania się umieszczania rzeczy poza Regałem.
 24. BM zastrzega sobie prawo do wyboru i umieszczenia Towarów poza wynajętym Stoiskiem, w celu wyeksponowania wybranych Towarów.
 25. BM zobowiązuje się do dochowania należytej staranności, w celu zabezpieczenia Towaru wystawionego przez Najemcę, poprzez zastosowanie systemu monitoringu kamer, systemu alarmowego oraz udostępnienie Najemcy klipsów antykradzieżowych.
 26. W ramach dostępności miejsca, drobne Towary o wartości powyżej 100 zł, mogą zostać zamknięte w szklanych gablotach udostępnionych przez Sklep BM, o umieszczeniu Towaru w gablocie decyduje pracownik BM.
 27. BM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty Towarów umieszczonych przez Najemcę na wynajętym Stoisku.
 28. BM odpowiada za szkody wyłącznie na zasadzie winy.
 29. BM w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w przypadku zaniedbania przez Klienta obowiązków, takich jak np. niezaklipsowanie Towaru lub ułożenie Towaru na niewłaściwym miejscu albo nieuwzględnienie Towaru w Formularzu.

II. Warunki sprzedaży Towarów za pośrednictwem BM

 1. Sklep Bazar Miejski jest miejscem, w którym Najemcy Stoiska, będący osobą fizyczną, może sprzedawać swoje używane Towary, będące jego wyłączną własnością. Towary te muszą być zakupione minimum 6 miesięcy przed zamieszczeniem ich na Stoisku BM.
 2. Osoby dokonujące sprzedaży w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorstwa sprzedaży nie są upoważnione do korzystania z Usług BM. Osoby te podlegają szczególnym przepisom prawa i ponoszą odpowiedzialność wynikającą z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).
 3. Za ułożenie, dostarczenie i ekspozycję przedmiotów na Stoisku odpowiedzialny jest wyłącznie Klient. 
 4. Sklep BM prowadzi sprzedaż, w imieniu i na rzecz Klienta, bez udziału Klienta.
 5. Niedozwolone jest, aby Najemca zamieszczał na wynajmowanym Stoisku oraz sprzedawał za pośrednictwem BM, Towary, które:
  a) naruszają prawa osób trzecich,
  b) naruszają prawa własności intelektualnej lub są Towarami podrabianymi,
  c) pośrednio podżegają do wykroczeń lub przestępstw, dyskryminacji, nienawiści lub przemocy ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość,
  d) przekazują nieprawidłowe informacje lub informacje poufne,
  e) mogą narazić nieletnich na niebezpieczeństwo.
  W szczególności, zabrania się zamieszczania na wynajmowanym Stoisku, Towarów takich jak: artykuły spożywcze, alkohol i narkotyki, tytoń, broń, nielegalne kopie, materiały pornograficzne, inne materiały niebezpieczne takie jak np.: butle gazowe i inne materiały łatwopalne.
 6. W przypadku, gdy Towar, przekazany BM przez Klienta, nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem, Klient uznaje i akceptuje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wynikające z tego bezpośrednie i pośrednie straty w odniesieniu do osób trzecich lub BM. W związku z tym, Klient uznaje i akceptuje, że BM w żadnych okolicznościach nie jest odpowiedzialny za takie straty, chyba że został należycie powiadomiony o istnieniu przedmiotów niezgodnych z prawem w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz nie podjął natychmiastowych działań w celu usunięcia takich przedmiotów z BM.
 7. Klient uznaje i akceptuje, że w przypadku, gdy BM stwierdzi, że Towar zamieszczony na Stoisku przez Klienta, jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem, BM natychmiast usunie Towar ze Stoiska.
 8. Z uwagi na czas potrzebny do rozstawienia towaru należy zacząć ten proces nie później niż na godzinę przed zamknięciem sklepu. 
 9. BM zobowiązuje się, każdorazowo, ostatniego dnia najmu, poinformować Klienta o upływie terminu najmu, poprzez wysłanie Klientowi przypomnienia, na adres e-mail, wskazany przez Klienta podczas Rejestracji.
 10. Po upływie terminu najmu, określonego przez Klienta podczas Rejestracji, Klient ma obowiązek odebrać Towary z siedziby Sklepu BM, na własny koszt.
 11. W przypadku niedopełnienia w/w czynności, BM zastrzega sobie prawo do spakowania Towarów ze Stoiska i przechowywania ich za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem BM, tj. 10 złotych za każdy dzień opóźnienia odbioru.
 12.  Towary nieodebrane przez Klienta, w przeciągu 30 dni od dnia poinformowania przez BM o upływie terminu najmu, przechodzą na własność BM.
 13. BM zobowiązuje się do dochowania należytej staranności, w celu zabezpieczenia Towaru wystawionego przez Klienta, poprzez zastosowanie systemu monitoringu kamer, systemu alarmowego oraz udostępnienie Klientowi klipsów antykradzieżowych.
 14. W ramach dostępności miejsca, drobne Towary o wartości powyżej 100 zł, mogą zostać zamknięte w szklanych gablotach udostępnionych przez Sklep BM. BM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty Towarów zamieszczonych przez Klienta na wynajętym Stoisku.


III. Prowizja i rozliczenie z Klientem, w związku ze sprzedażą Towarów za pośrednictwem BM

 1. Od Towarów sprzedanych w okresie najmu, BM pobiera prowizję w wysokości 20 % brutto (od dnia 1.08.2021 - 25 % brutto)(zawiera VAT). Kwota prowizji zostanie potrącona z kwoty pozostającej do wypłaty za sprzedany Towar Klientowi.
 2. Wypłata środków za sprzedany Towar (po odliczeniu należnej BM prowizji) dokonywana jest wyłącznie bezpośrednio na konto bankowe Klienta, wskazane w Rezerwacji, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozliczenia sprzedaży w bazarze. Rozliczenie sprzedaży i prowizji gotówką nie jest dozwolone.

IV. Zasady zakupów za pośrednictwem Strony internetowej BM

 1. Bazar Miejski udostępnia platformę internetową umożliwiającą Użytkownikom sprzedaż i zakup używanych Towarów, po cenach ustalanych przez Klienta BM, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. BM w żadnych okolicznościach nie będzie odpowiedzialny za naruszenie obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu przez Klienta, chyba że został należycie powiadomiony o istnieniu przedmiotów niezgodnych z prawem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz nie podjął natychmiastowych działań w celu usunięcia takich przedmiotów zarówno ze sklepu BM, jak i udostępnionej platformy internetowej.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą, będącym Klientem BM, a Kupującym.
 4. Ceny podawane na Stronie internetowej BM są cenami Brutto, określonymi w złotych polskich. Zawarty w nich podatek VAT jest liczony jedynie od marży pobieranej przez sklep Bazar Miejski. BM zastrzega sobie prawo do zwiększenia ceny sprzedawanego poprzez stronę internetową produktu, zwiększając w ten sposób proporcjonalnie pobieraną marżę.
 5. Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
 6. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu doręczenia Produktu, za pośrednictwem platformy BM. Koszty przesyłki ustalane są przez BM.
 7. Towary oferowane przez BM są Towarami wprowadzanymi do wtórnego obiegu przez Klientów BM. Towary oferowane przez BM są w przeważającej części Towarami używanymi.
 8. BM zobowiązuje się zamieścić rzetelny, zgodny z prawdą opis Towarów sprzedawanych na rzecz Klientów BM.
 9. Zdjęcia Towarów powinny odzwierciedlać ich kolor, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień, a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej.
 10. Nie ma możliwości dokonywania zakupów za pośrednictwem platformy BM, poprzez zamówienia za pomocą poczty elektronicznej, czy też drogą telefoniczną.
 11. Aby dokonać zakupu za pomocą strony internetowej, należy odszukać Przedmioty, spośród dostępnych w zakładce „KUP”, a następnie dodać do koszyka. Po wyborze Towarów, należy przejść do koszyka i wybrać sposób dostawy. Na tym etapie zostanie wskazana łączna cena zamówienia. Następnie, należy zaakceptować regulamin strony Bazar Miejski, uprzednio zapoznając się z nim. Po zaakceptowaniu regulaminu należy wybrać dostępną metodę płatności.
 12. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez BM zaksięgowania zapłaty. Kupujący zostanie o tym poinformowany, poprzez wiadomość e-mail, wysłaną niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.
 13. Jedyną formą płatności za pośrednictwem platformy BM jest przedpłata.
 14. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu DotPay lub Paynow. Obowiązujący w tych serwisach regulamin jest dostępny na ich stronach internetowych (DotPay: https://www.dotpay.pl/dla-sprzedajacych/do-pobrania/regulaminy/; Paynow: https://www.mbank.pl/pdf/firmy/inne/regulamin-uslugi-integratora-platnosci-paynow-dla-firm.pdf).
 15. Czas realizacji zamówienia wynosi standardowo do 14 dni. Czas realizacji zamówień produktów o nietypowych, dużych gabarytach jest ustalany indywidualnie z Kupującym. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności Kupującego na rachunku bankowym BM.

V. Reklamacje i zwroty

 1. Umową sprzedaży objęte są Towary używane.
 2. Każdy z Towarów zawiera szczegółowy opis potwierdzający jego stan.
 3. BM sprzedaje Towary w imieniu i na rzecz Klientów BM. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą, będącym Klientem BM, a Kupującym. Wszystkie Towary sprzedawane w Sklepie BM są własnością Klientów BM. W przypadku Towarów zakupionych w Sklepie BM, nie jest możliwy zwrot Towarów za pośrednictwem Sklepu BM.
 4. BM jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, względem Kupującego wyłącznie, jeżeli rzecz sprzedana nie jest zgodna z opisem, jeżeli wada fizyczna zmniejsza wartość lub użyteczność Rzeczy ze względu na cel w opisie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia Rzeczy, oraz gdy Rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, lub Rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
 5. BM jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. BM nie udziela gwarancji na Towary zakupione w sklepie BM.
 6. W przypadku wystąpienia wady Towaru, zakupionego za pośrednictwem BM, Kupujący ma prawo do reklamacji na zasadach ogólnych, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, unormowanymi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą, wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 7. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu zaleca się, aby Klient / Kupujący zgłaszał na adres email kontakt@bazarmiejski.com niezwłocznie, najpóźniej do 14 dni po zaistnieniu przyczyny złożenia reklamacji.
  a) Reklamacje złożone po w/w terminie lub na inny adres, będą rozpatrzone, ale ze względu na charakterystykę usług świadczonych przez BM, opóźnione zgłoszenie reklamacji, może uniemożliwić skompletowanie informacji i spowolni powzięcie odpowiednich działań, a także opóźni procedurę weryfikacyjną i udzielenie odpowiedzi.
 8. Wszelkie spory pomiędzy Najemcą a BM będą rozstrzygane zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, przez sąd właściwy dla siedziby BM.
 9. Kupujący, który zawarł umowę na odległość (dokonał zakupu przez Internet na Stronie internetowej BM), w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru Towaru, może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i dokonać zwrotu.

VI. Polityka prywatności, przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma, Bazariusz Spółka Cywilna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Strubiczów 4/7, 02-136, włąściciel sklepu stacjonarnego w Warszawie przy ul Zgrupowania AK „Kampinos” 15, 01-943 oraz serwisu internetowego pod nazwą mlociny.bazarmiejski.com.
 2. Jak uzyskaliśmy Twoje dane?
  Twoje dane otrzymaliśmy, gdy założyłeś-aś swoje konto w serwisie internetowym BAZAR MIEJSKI, a także później podczas dalszego wypełniania profilu użytkownika na stronie internetowej.
 3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez serwis BM?
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
  - zakładania i zarządzania Twoim kontem,
  - obsługi zamówień, które do nas kierujesz,
  - wypłacania na Twoje konto należności,
  - kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
  - prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych i reklamowych,
 4. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki nie wycofasz zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Ponieważ przetwarzanie twoich danych jest niezbędne do realizowania zawartej
  umowy, cofnięcie zgody będzie równoznaczne z usunięciem konta w serwisie.
 5. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc świadczyć Ci usługę:
  - imię i nazwisko,
  - adres email,
  - adres zamieszkania,
  - numer konta bankowego,
  - hasło
 6. Jeśli z jakiegoś powodu nie zechcesz podać tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli świadczyć Ci usług serwisu BAZAR MIEJSKI. Poza wymienionymi wyżej przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 7. BAZAR MIEJSKI nie udostępnia stronom trzecim żadnych danych osobowych swoich użytkowników.
 8. Jakie masz uprawnienia wobec Bazar Miejskiego w zakresie przetwarzanych danych?
  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo
  do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
  - w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  - w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą
  przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  - w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  - w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
  - przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla
  celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
  - Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 10. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach statystycznych, rozliczeniowych i archiwizacyjnych. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu.


VI. Polityka cookies

 1. Dla wygody użytkowników serwis BAZAR MIEJSKI używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem BAZAR MIEJSKI.
 3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  - adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  - czas nadejścia zapytania,
  - czas wysłania odpowiedzi,
  - nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  - informacje o przeglądarce użytkownika.
 4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem BAZAR MIEJSKI. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Stroną internetową. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Kontakt

Adres: Zgrupowania AK „Kampinos” 15, 01-943 Warszawa
Adres e-mail: mlociny@bazarmiejski.com
Telefon kontaktowy: +48 575 452 230